COVID-19 Placówki oświatowe w reżimie sanitarnym

Maseczki nie są obowiązkowe, ale zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogą nosić maseczki lub przyłbice w szkole oraz podczas zajęć.

Od 1września 2020r. placówki edukacyjne funkcjonują zgodnie z zaleceniami wydanymi przez GIS oraz MEN.

Dziecko/uczeń do szkoły/przedszkola jest przyprowadzane lub przychodzi zdrowe, bez objawów chorobowych – GORĄCZKI, KASZLU, DUSZNOŚCI I KATARU.

Dzieci/uczniowie do szkoły/przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. Rodzice nie wchodzą do placówki oświatowej.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły/przedszkola.

Zachowujemy dystans społeczny 1.5m na terenie przyległym do szkoły/przedszkola, w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum.

Nie grupujemy się. Dziecko/ucznia doprowadzamy bezpośrednio do budynku szkoły/przedszkola.

Uczniowie nie ustawiają się na boisku i nie czekają na dzwonek i wspólne wejście.

Do szkoły/przedszkola rodzice/opiekunowie nie wchodzą. Przy wejściu do przedsionka szkoły/przedszkola rodziców/opiekunów obowiązuje nakaz noszenia maseczki (przyłbicy) zakrywającej usta i nos oraz wykonanie dezynfekcji rąk.

Uczniowie/dzieci przekazywane są przy wejściu do szkoły/przedszkola nauczycielom lub personelowi.

Uczeń/dziecko przy wejściu do szkoły/przedszkola ma mierzoną temperaturę. Uczeń/dziecko z temperaturą wyższą niż 37,50C nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach. Uczeń/dziecko z temperaturą zostanie odesłane do domu pod opieką rodzica/opiekuna.

Pomiar temperatury zostanie wykonany ponownie w godzinach 9-10. Zgodnie z procedurami, w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury, uczeń/dziecko zostanie wyizolowane i przekazane pod opiekę rodzicom. Podobnie będzie w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych w postaci: kaszlu, duszności i kataru.

Rodzice/opiekunowie i interesanci są zobowiązani do noszenia na terenie szkoły/przedszkola maseczki (lub przyłbicy), która zasłania usta i nos. Przy wejściu do placówki obowiązkowo dezynfekuje się ręce lub zakładają rękawiczki ochronne.

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola/szkoły i z przedszkola/szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie /pranie / dezynfekcję zabawki.

Uczniowie i dzieci muszą  regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły/przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. Prosimy o wyposażenie dzieci/uczniów w papierowe ręczniki (listki) lub chusteczki.

ZDALNE NAUCZANIE

W przypadku wystąpienia na terenie palcówki lub danej miejscowości zakażeń COVID-19 palcówka (lub jedna klasa) może przejść na system zdalnego nauczania. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii PPIS oraz organu prowadzącego.

W tym roku szkolnym czas trwania godziny lekcyjnej prowadzonej zdalnie będzie mógł wynosić od 30 do 60 minut. Pozostaje jednak zasada, że podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut.

Ponadto dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.