Równe Szanse dla wszystkich – organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu nr 3 w Mogilnie

Przedszkole nr 3 w Mogilnie jest jedynym przedszkolem z oddziałami ogólnymi, integracyjnymi i specjalnymi w naszym powiecie i najbliższej okolicy. Przedszkole prowadzi edukację włączającą i wyłączającą. Wszystkie dzieci niepełnosprawne są objęte zajęciami rewalidacyjnymi i terapeutycznymi, które są realizowane przez specjalistyczną kadrę zatrudnioną w Przedszkolu.

Projekt unijny „Równe Szanse dla wszystkich – organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu nr 3 w Mogilnie”, który jest realizowany od 1 września 2019r. do 31 grudnia 2020r., rozszerza zakres oddziaływań terapeutycznych skierowany dla wszystkich dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Przedszkola. Przez okres ponad roku, z przerwą spowodowaną pandemią, dzieci mają możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych wraz ze swoimi rodzicami.

Cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Planowane efekty: wykreowanie modelu dziecka niepełnosprawnego, optymalnie i holistycznie gotowego do funkcjonowania w społeczeństwie, z uwzględnieniem jego rodzaju niepełnosprawności

Uruchomienie zajęć terapeutycznych stanowi uzupełnienie działań podjętych dla dzieci niepełnosprawnych i będzie niwelowało bariery jakimi dla tych dzieci są ich niepełnosprawności ich deficyty rozwojowe. Dzięki tym działaniom dzieci będą funkcjonowały również poza domem i Przedszkolem nr 3 w Mogilnie. Dzieci  w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Mogilno i okolicznych gmin zostaną objęte globalnym wsparciem w formie opieki i terapii, a w pośredni sposób możemy wpłynąć na poprawę w zakresie zatrudnienia rodziców. Zapobiec wypadnięciu dzieci z systemu edukacji i kontynuacji edukacji na wyższych poziomach i podjęciu samodzielnego funkcjonowania. Terapeutycznymi działaniami poprawiamy ich funkcjonowanie psychofizyczne i socjalne w życiu codziennym i społecznym. Umożliwiamy ich usamodzielnienie się.

Wartość projektu: 249.705,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 212.249,25 zł

Projekt został przygotowany we współpracy Przedszkola nr 3 w Mogilnie z Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie.

W ramach projektu do Przedszkola zakupiono: sprzęt rehabilitacyjny, salę doświadczeń, monitor interaktywny, komputery All in One oraz oprogramowanie do terapii, stoliki i krzesła do komputerów, pomoce dydaktyczne.

Udział 14. dzieci niepełnosprawnych

Udział 10 rodziców dzieci niepełnosprawnych

Zadania:

– realizacja ponad 800 godzin zajęć terapeutycznych: logorytmika, muzykoterapia, joga, kinezjologia, terapia ruchowa z elementami jogi, integracja sensoryczna,

– zajęcia terapeutyczne w pływalni,

– zajęcia z alpakoterapii w Zagrodzie Alpak,

– zajęcia dla rodziców

– podniesienie kwalifikacji przez 2 nauczycieli w zakresie: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala) oraz integracji sensorycznej.

Projekt „RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH-ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 3 W MOGILNIE”  realizowany przez Gminę Mogilno w ramach  RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.02.01 Wychowanie przedszkolne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.