Wręczenie aktów mianowania

27 sierpnia 2020r. Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński wręczył akty minowania na stopień nauczyciela mianowanego dwóm nauczycielkom. Pani Justynie Puzio z Przedszkola nr 4 w Mogilnie oraz Pani Aleksandrze Szymańskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie.

Obie Panie przeszły całą procedurę związaną z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego. Odbyły prawie 3 letni staż, który zakończył się pozytywną oceną wystawioną przez dyrektora szkoły lub przedszkola. Ostatnim krokiem było przystąpienie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Wręczenie aktów minowania zostało ukoronowane złożeniem ślubowania:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”