Dofinansowanie 500zł dla nauczycieli na akcesoria komputerowe

WNIOSEK DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI (plik .doc)

Na stronie MEN zostało opublikowane rozporządzenie ws dofinansowania zakupu akcesoriów komputerowych. Poniżej zamieszczamy fragmenty rozporządzenia.

§ 10c. 1. Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty przysługuje jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego.

3. Z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, mogą być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:

1)     komputera stacjonarnego;

2)     monitora;

3)     komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;

4)     podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;

5)     kamery internetowej lub wizualizera;

6)     statywu;

7)     mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);

8)     drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;

9)     myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;

10)   baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;

11)   adaptera, koncentratora sieciowego;

12)   cyfrowego mikroskopu;

13)   liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;

14)   oprogramowania komputerowego;

15)   smartfona.

4. Z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, może być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

5. W celu uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel składa do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony, wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r.

6. Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty składa wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze.

7. Nauczyciel, który pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty w takim samym wymiarze zatrudnienia, składa wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej, a w przypadku gdy stosunki pracy zostały zawarte w tym samym dniu – do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.

8. Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty w takim samym wymiarze zatrudnienia, którego stosunki pracy zostały nawiązane w tym samym dniu oraz podstawa prawna zatrudnienia jest taka sama, i jedna z tych jednostek jest szkołą artystyczną prowadzoną przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, składa wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dyrektora tej szkoły.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1)     imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2)     informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu;

3)     oświadczenie nauczyciela, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty;

4)     miejscowość i datę sporządzenia wniosku;

5)     podpis nauczyciela.

10. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 3 i 4, wystawionego imiennie na nauczyciela.

11. W przypadku zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 3 i 4, dokonanego do dnia 20 listopada 2020 r. i braku dowodu zakupu, o którym mowa w ust. 10, do wniosku, o którym mowa w ust. 5, nauczyciel dołącza kopię lub oryginał paragonu oraz składa oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego przez nauczyciela sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we wniosku.

12. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na sprzęt, oprogramowanie lub usługę, o których mowa w ust. 3 i 4, zakupione w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. Dofinansowanie przysługuje w kwocie wynikającej z dowodu zakupu, o którym mowa w ust. 10, lub paragonu, o którym mowa w ust. 11, z tym że dofinansowanie nie może przekraczać kwoty 500 zł.

13. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania nauczycielowi.

14. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje:

1)     nauczycielom pozostającym w dniu 7 grudnia 2020 r. w stanie nieczynnym lub przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie nauczyciele świadczyli również pracę w jednostkach systemu oświaty;

2)     nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

3)     nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;

4)     nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263).

15. Dyrektor jednostki systemu oświaty weryfikuje wnioski, o których mowa w ust. 5, pod względem spełniania przez nauczycieli warunków otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, i na tej podstawie sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących wniosku.

Na stronie MEN znajdują się odpowiedzi na pytania.

[na podstawie informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja]