Nauczanie zdalne realizowane w szkole

W związku z czasowym zwieszeniem funkcjonowania szkół od 9 listopada 2020r. w całej Polsce, w tym szkół w Gminie Mogilno informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z zasobów szkół, poprzez pobyt ucznia w szkole.

Szkoły w Gminie Mogilno, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, są gotowe do przyjęcia uczniów, realizację zajęć oraz zapewnienie opieki. Kto może z tego skorzystać z pobytu w szkole?

W pierwszej kolejności zajęcia (stacjonarne) w szkole odbywają się dla uczniów klas specjalnych. W szkole, pod opieką, mogą również realizować naukę zdalną uczniowie klas ogólnych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole prowadzi się również konsultacje dla uczniów klas VIII.

Szkoły zapewniają również opiekę uczniom, w pierwszej kolejności, dla rodziców pracujących w służbach mundurowych oraz lekarzy i pielęgniarek, czyli personelu medycznego. Szkoły zapewniają opiekę, w miarę posiadanych zasobów oraz dostęp do sprzętu komputerowego. W szkołach, w których funkcjonują stołówki uczniowie mogą otrzymać gorące posiłki.

Jeżeli w szkole są wolne miejsca, szkoła dysponuje sprzętem, zasobami kadrowymi, można również zgłosić pozostałe dzieci. W celu uzyskania dokładnych informacji, należy zwrócić się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Warunkiem koniecznym, w powyższych, przypadkach jest brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w domu.

Zajęcia i opieka w szkołach odbywa się zgodnie z zaleceniami wydanymi przez GIS.