Nagrody Burmistrza Mogilna dla uzdolnionych uczniów

Nagrody Burmistrza Mogilna dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych w gminie Mogilno przyznawane są zgodnie z uchwałą Rady Miejskie w Mogilnie NR XVIII/180/16 z dnia 16 marca 2016 r. Nagroda Burmistrza Mogilna może być przyznana za wybitne osiągnięcia w nauce uczniowi szkoły podstawowej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, zamieszkującemu na terenie gminy Mogilno, który w roku szkolnym, w którym miałaby zostać przyznana nagroda uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania w wyniku klasyfikacji rocznej oraz był laureatem co najmniej jednego z niżej wymienionych konkursów:

1) wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego etapu konkursu organizowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów, olimpiad (Dz. U.
z 2002r. Nr 13, poz.125 z późn. zm.);

2) Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”;

3) Konkursu „Liga Zadaniowa”.

Nagroda jest przyznawana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości ustalonej przez Burmistrza Mogilna, po uchwaleniu budżetu na rok, w którym miałaby być wypłacona.  W poprzednich latach wysokość nagrody wynosiła 1.000zł. Nagroda przyznawana jest na wniosek dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym, w którym uzyskał osiągnięcia kwalifikujące go do nagrody lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia.

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia wymienione we wniosku;

2) oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.) w celach przyznania nagrody Burmistrza Mogilna;

Wniosek o przyznanie nagrody składa się do Burmistrza Mogilna w terminie do dnia 10 lipca danego roku. Liczba przyznanych nagród uzależniona jest od wysokości kwot przeznaczonych budżecie gminy Mogilno na świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz Mogilna w terminie do dnia 20 sierpnia. Informacje o przyznaniu nagrody przekazuje się pisemnie rodzicom/opiekunom prawnym  ucznia oraz dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza uczeń, który uzyskał osiągnięcia kwalifikujące go do nagrody w danym roku szkolnym. Listę uczniów, którym przyznano nagrodę podaje się do publicznej wiadomości. Nagroda zostaje przekazana uczniowi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie podczas uroczystego spotkania uhonorowanych uczniów z Burmistrzem Mogilna.

Na zdjęciu powyżej nagrodzeni uczniowie w towarzystwie swoich rodziców i dyrektorów szkół oraz Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Piotr Kaźmierczak oraz dyrektor ZOSiP w Mogilnie Jarosław Lorek. Uroczystość wręczenia nagród Burmistrza Mogilna w roku 2016. [zdjęcie z mogilno.pl http://www.mogilno.pl/?aktualnosci.4874]

Do pobrania: