Lockdown w edukacji i opiece nad dziećmi

Żłobek w Mogilnie

Od 29 marca 2021r. edukacja w całości przechodzi na tryb zdalny. Do nauczania zdalnego dołączają przedszkola, a żłobki przestają świadczyć usługi opiekuńcze. Organ prowadzący przedszkola w Gminie Mogilno zalecił dyrektorom przedszkoli, aby nauka zdalna przebiegała zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa oświatowego. Dyrektorzy zostali zobowiązani do zapewnienia opieki uprawnionym dzieciom oraz prowadzenia edukacji w sposób zdalny bezpośredni-z użyciem komunikatorów lub innych narzędzi do prowadzenia zajęć zdalnych. Wskazano na unikanie przesyłania materiałów do rodziców mailowo. Może to być forma uzupełniająca do zajęć online. Mamy nadzieję, że dzięki dużej współpracy z rodzicami uda się przetrwać ten trudny okres.

Kto może zgłosić dziecko do żłobka lub przedszkola?

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, na wniosek:

1)           rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)              rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci,

– ma obowiązek zorganizować dla tych dzieci opiekę w szkole, do której uczęszczają.

W przypadku uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

 1. zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub
 2. umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Kiedy powrót do żłobka, przedszkola lub szkoły? Na dzień dzisiejszy, przy takich liczbach zachorowań, jest trudno rokować. Zdaniem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka może to już nastąpić 12 kwietnia. Czy jest szansa na powrót dzieci i uczniów w tym terminie? Czy do końca kwietnia minie III fala? Racjonalnie należy spodziewać się najwcześniejszych powrotów do żłobków, przedszkoli i edukacji w klasach I-III na początku maja 2021.