Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W  związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Mogilna zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Mogilno do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach udzielonego Gminie Mogilno grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub  laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała  w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia,  w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka
lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz w przypadku posiadania kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR ( wymóg nieobligatoryjny) należy złożyć do dnia 28.10.2021 r. w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Mogilnie

ul. Narutowicza 1, pokój 124 (I piętro obok Straży Miejskiej)

88 – 300 Mogilno

W przypadku pytań,  informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego tel. 52 318 55 37

Materiał źródłowy wraz z załącznikami do pobrania (w tym wniosek):

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)