Rekrutacja pracowników, asystentów do projektu „Asystent Ucznia o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych”

Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - pilotaż Fundacja  Fundusz Współpracy

Gmina Mogilno, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie wraz ze Szkołami: SP nr 2 i 3 w Mogilnie, w Strzelcach, w Gębicach oraz Przedszkolem nr 3 w Mogilnie złożyły wniosek do projektu finansowanego ze środków unijnych „Asystent Ucznia o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych”.

W ramach tego projektu 5 placówek będzie miało możliwość zatrudnić asystentów ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła nr 3 i Przedszkole nr 3 po 2 asystentów, a pozostałe szkoły po jednym asystencie.

Placówki poszukują osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Do zadań asystenta będzie należało: monitorowanie i wspieranie aktywności ucznia, samopoczucia, asystowanie uczniowi, obserwacja, dokumentowanie postępów, organizacja pobytu i nauki ucznia.

Termin składania dokumentów: 21-28.02.2022r.

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat jednej z placówek biorących udział w projekcie.

Okres zatrudniania zgodnie z założeniami projektu wynosi 10 miesięcy od marca 2022 do stycznia 2023, z przerwą w okresie wakacji. Termin zatrudnienia może ulec zmianie  i jest zależny od terminu uzyskania dofinansowania i podpisania umowy.

Wymiar zatrudniania: 0,8 etatu.

Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys zawodowy,
  2. Kopie potwierdzające posiadane wykształcenie i wiedzę,
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją na stanowisko asystenta. (Oświadczenie należy uzyskać w danej placówce)

Warunkiem zatrudniania będzie przejście procesu rekrutacji oraz uzyskanie dofinansowania do złożonego wniosku przez Gminę Mogilno.