Kongres podsumowujący projekt zatrudniania ASPE w placówkach oświatowych

W dniach 26-28 listopada 2023r. w Serocku odbył się Kongres podsumowujący realizację projektu pod nazwą „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00 prowadzonego przez Fundacją Edukacyjną ODITK z siedzibą w Gdańsku, a którego jednym z wielu partnerów była również Gmina Mogilno. Z naszej strony głównym celem było zatrudnienie 7 osób, które wykonywały zadania określone w projekcie dla asystenta osoby z niepełnoprawnościami. Siedmioro dzieci, w jednym przedszkolu i w 4 szkołach zostało objętych wsparciem indywidualnego asystenta. Na to zadanie Gmina Mogilno otrzymała ponad 200tys. zł.

Grzegorz Płonka wraz z mamą.

Głównym celem realizacji projektu, obok zatrudnienia ASPE, było wypracowanie podstaw prawnych dla nowego zawodu, nowych kwalifikacji, dla asystenta osób niepełnosprawnych. Projekt był realizowany na zlecenie MEiN, a założenia zostały opracowane przez ORE. Bez wątpienia główna idea projektu –edukacja włączającaRÓWNY DOSTĘP DO EDUKACJI– wychodzi na przeciw wielu przypadkom osób z niepełnosprawnościami, które głównie z powodów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w edukacji w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych.

Jednym z bardziej wzruszających momentów konferencji była projekcja filmu Sonata, po której odbył się koncert głównego bohatera Grzegorza Płonki, a potem spotkanie również z jego mamą. Film opisuje losy chłopca, u którego zdiagnozowano autyzm.